KOCAELİ ASANSÖR REVİZYONU

Asansörler yoğun kullanım alanlarında teknik açıdan ömrünü daha kısa sürede tamamlamaktadır. Örneğin apartmanda kullanılan asansörün ömrü 10 yılda tamamlanıyorsa işletmelerde kullanılan asansörler 7 yılda ömrünü doldurabilmektedir.

Ömrünü dolduran asansörlerin revizyon edilmesi ve modernizasyon ile tekrar kullanılabilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Ağırlıklı olarak teknik aksamda yapılacak değişiklikler olsa da görünüme göre estetik açıdan şık durmayan alanlar da değiştirilebilmektedir.

Asansör revizyon işleminin yapılması en büyük nedenlerden biri emniyet ve güvenliktir. İkinci neden ise asansörün sahip olduğu performansa geri dönebilmesini sağlamaktır. Kocaeli asansör revizyonu ile Kocaeli ilinde bulunan tüm asansörlerin güvenliğini tam olarak sağlamak istiyoruz. Eğer sizinde asansörünüzün yeterli performansta çalışmadığını, güvenlik zafiyetleri bulunduğunu düşünüyorsanız istenmeyen kazalar meydana gelmeden asansör revizyon işlemi uygulatabilirsiniz.

Asansör revizyon işleminde öncelikle hasarlı parçaların ve teknik donanımların tespiti yapılır. Ardından rapor halinde sunularak sizden yazılı onay alınır. Revizyon işlemi başlatılarak hem teknik açıdan hem de görsel açıdan yeni bir asansöre sahip olursunuz.

Gebze Asansör Servis ve Bakım

Asansör kullanımı gelişen yapı ve inşaat alanlarından dolayı son yıllarda bir hayli artış göstermiştir. Özellikle proje bazlı yapılan yapılarda asansörün önemi büyüktür. Her yapıda olduğu gibi apartmanınızda, iş yerinizde bulunan asansörlerin gerek duyduğu belirli tarih aralıklarında servis ve bakıma ihtiyaçları bulunmaktadır. Gebze’de hizmet veren firmamız Asansör Türk güçlü teknolojik donanımlar, uzman kadrosu ile sadece asansör alanında faaliyet göstermektedir.

Asansör Bakımı için Gerekli Belgeler

Bakımcı Firmaların taşıması gereken özellikler ve sorumlulukları nelerdir ?
20 Aralık 1995 tarih ve 22499 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren Asansör Yönetmeliği`nin 24. Maddesi:

* Her asansör, işletmeye alınmadan evvel sürekli kontrol altında tutulabilmesi için muhakkak bakım ve onarım sorumluluğunu taşıyacak bir asansör firması ile yazılı anlaşmaya bağlanacaktır. Bu firma genelde asansörü tesis eden firma olabileceği gibi bakımcı firma da olabilir. Ancak garanti süresi içinde bakımcı firma kesinlikle asansörü yapan firma olmalıdır.

Asansör firması dışındaki bakımcı firmalar kendi bünyelerinde Elektrik-Elektronik ve Makina Mühendisi çalıştıracak ve aşağıdaki belgeleri almış olacaklardır.

Bu belgeler:
1. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya Bakanlığın yetkili kıldığı merciden Asansör Bakım Firması Belgesi,
2. Çalıştırdıkları mühendisler için kendi firmaları adına çıkartılmış “Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Belgesi” ile “Büro Tescil Belgesi”.

b) Bakımı yapılan asansörlerde orijinal yedek parça kullanılacaktır. Orijinal yedek parçalar stokta yeterli miktarda bulundurularak, bakımcı firmaların bu konudaki talepleri asansörü tesis eden asansör firması tarafından mutlaka karşılanacaktır.
c) Asansör firması veya bakımcı firma sözleşme yaptığı yıl içindeki asansöre bakım yapma periyodunu belirtecektir.
d) Garanti dışındaki bakım süresince arızaların giderilmesinin parça değiştirilmemesi halinde ücretsiz olduğu, parça değiştirilmesi gerektiğinde parçanın işçiliği ile birlikte ücrete tabi olacağı belirtilecektir.
e) Asansör firması veya bakımcı firma arıza ihbarına müdahale süresini belirtecektir.

Yöneticilerin bakım sözleşmesi yapacakları asansör firmalarının, yukarıdaki özellikleri taşımaları zorunludur.

Yeni Asansör Yönetmeliği 2012

18.11.2008 Tarihli, 27058 sayılı Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince asansörün hizmete
alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında yılda en az bir kere olmak üzere yapılması gereken
kontrollerdir. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nin amacı, insanların ve/veya yüklerin
taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık
ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık
kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemiştir.

Kontroller, yapının bağlı bulunduğu Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya
ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca yapılır.
Ancak, kadrosunda yeterli sayıda Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendisi bulunmayan Belediye veya
Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar,
yıllık kontrol işini, o asansörün yapımında görev almamış Yetkili Mühendislere yaptırabilirler. Bu
mühendisler tarafından can ve mal güvenliği yönünden tesisin işletilmesine engel bulunmadığına dair
en az üç nüsha halinde bir rapor düzenlenir. Hazırlanan raporun birer nüshası Belediyede veya
Valilikte veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarda,
bakım yapan firma ve bina sorumlusunda muhafaza edilir. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibi
sorumluluğu, asansörün bulunduğu bina sorumlusuna aittir.

Yıllık kontrol, asansörün bakımını üstlenen firma nezaretinde gerçekleştirilecektir.
01.01.2012 tarihinden itibaren yapının bağlı bulunduğu Belediye veya Belediye hudutları dışındaki
yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve
kuruluşlar, bina sorumlularının yapacakları başvurular uyarınca yapılacak yıllık kontrolleri, TS EN
17020 standardına göre asansör konusunda akredite olmuş A tipi muayene kuruluşlarına
yaptıracaklardır. Bu kuruluşça verilecek olan muayene raporu üç nüsha olarak tanzim edilerek, birer
nüshası Belediyede veya Valilikte veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle
yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarda, bakım yapan firmada ve bina sorumlusunda muhafaza
edilecektir. Yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminden ise Belediye veya Belediye
hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle
yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar sorumludur.

Asansör Bakımı Nasıl yaptırılmalı ?

Asansör bakım şartnamesi, genellikle asansörlü apartman yöneticileri ve asansör montaj, kurulum, bakım ve onarım hizmeti sağlayan firmaları ilgilendiren bir şartnamedir.

Asansörlerin bakımının nasıl yapılması gerektiği resmi bir şartname ile belirlenmiştir. Asansör bakımını yapacak olan firma, işini bu şartnameye uygun olarak yapmakla zorunludur. Apartman yöneticileri ya da asansör bakımı için bir asansör firması ile anlaşan gerçek ya da tüzel kişiler bu şartname’ye uygunluğunu kontrol etmelidirler. Eğer bir ihmal ya da uygunsuzluk tespit edilirse, imzalanmış olan bakım onarım anlaşmasını tek taraflı olarak iptal edebilirler.

Asansör Bakımı Nasıl Yaptırılmalı, Nelere Dikkat Edilmeli?

1. Binanızda kullanmakta olduğunuz asansörün mutlak surette yıllık periyodik kontrolleri yaptırarak bölgenizde bulunan belediye yada valilikten ruhsat alınmalıdır.

2. İşletme ruhsatı olmayan asansör kesinlikle kullanılamaz, kullanılmasına izin verilemez. Aksi durumlarda bina yönetimi  sorumludur.

3. Bakım zaman aralığına dikkat edilmeli aylık yıllık şekillerde bakım yaptırılmalı.

4. Bakım, bakımcı firmanın 18 Kasım 2008 tarih ve 27058 sayılı resmi gazetede Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan bakım yönetmeliğine ve diğer yayınlanmış olan standartlar ve yönetmelikler çerçevesinde hazırlayıp makine dairesinde asmış olduğu bakım talimatnamesine uygun şekilde yapılmalıdır.

5. Bakım için firmadan bakıma ve servise gelecek olan elemanlara ait isim listesi ve SSK numaralarını mutlaka alınıp Internet üzerinden kontrol edilmeli. Listede ismi olmayan firma elemanına kesinlikle bakım işi yaptırılmamalı. Bakım esnasında meydana gelebilecek olan kazalardan mülk sahibi olmanız sebebiyle yasa yöneticiyi de sorumlu tutmaktadır.

6. Bakım firmasının asansörün aylık bakım ve kontrolleri sonuçları eksikleri vs. belge üzerinde belirtmesi gerekmektedir. Bakım firmasının  eksik vs. gibi asansör hatalarını tespit ederek tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren bu eksikleri yaptırmakla yönetim sorumludur.