Articles tagged with: asansörde kullanılan terimler

Asansör Kuyusundaki Koruma Önlemleri

- Karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının hareket sahası, kuyu tabanından en fazla 0,3 m’den başlayıp en az 2,5 m yüksekliğe kadar uzanan sert bir ayırıcı bölme ile korunmalıdır. Genişlik, en az karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı genişliğinin her iki yanına 0,1 m ilâvesiyle bulunan genişliğe eşit olmalıdır. – Asansör kuyusunda birden fazla asansör varsa, farklı asansörlere ait hareketli parçalar arasında ayırıcı bölme bulunmalıdır
- Bu bölme en az, kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının en alt hareket noktasından başlayıp, en alt durak seviyesinden en az 2,5 m yüksekliğe kadar uzanmalıdır. Bölmenin genişliği, gerekli şartların yerine getirildiği durumlar haricinde, bir kuyu dibinden diğerine geçişi engelleyecek kadar olmalıdır.
- Kabin tavanı kenarının, bitişik asansörün hareketli kısmına (kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı) olan yatay uzaklığı 0,5 m’den az ise, ayırıcı bölme, tüm kuyu yüksekliğinde yapılmalıdır. Ayırıcı bölmenin genişliği en az, hareketli parçanın veya bunun korunulması gereken kısımlarının genişliğinin her iki yanına 0,1 m ilâvesiyle elde edilen genişlik kadar olmalıdır.

ASANSÖRDE KULLANILAN TERİMLER

TARİFLER
− Anî frenlemeli güvenlik tertibatı
Kılavuz raylar üzerindeki frenleme hareketi anî olan bir güvenlik tertibatı.
− Anî frenlemeli tampon etkili güvenlik
Kılavuz raylara etki ederek çok kısa bir mesafede duran ve ancak kabin ve gerekiyorsa karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığındaki frenleme etkisini bir tampon sistemi yardımı ile yumuşatan bir tertibat.
Asansör kuyusu
Kabin ve varsa karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının içinde hareket ettiği boşluk. Bu boşluk; genellikle kuyu dibi, kuyu duvarları ve kuyu tavanı ile sınırlanmıştır.
− Beyan hızı
Asansörün tasarımlandığı, metre/saniye olarak ifade edilen kabin hızı değeri.
− Beyan yükü
Asansörün tasarımlandığı yük değeri.
− Dengeleme ağırlığı
Kabin ağırlığının tümünü veya bir kısmını dengeleyerek enerji tasarrufu yapan kütle.
− Elektrik güvenlik zinciri
Seri olarak bağlı olan elektrik güvenlik cihazlarının tümü.
− En küçük halat kopma yükü
Halat anma çapının karesi ile (mm² olarak), halat tellerinin anma dayanımı (N/mm² olarak) ve halat yapısına bağlı bir katsayının çarpımına eşit.
− Etek (Ayak koruyucu)
Kabin eşiği veya durak kapısı eşiğinden aşağı doğru düşey doğrultuda uzanan düzgün bir kısımdır.
− Güvenlik tertibatı
Aşağı doğru aşırı hız kazanma veya askı tertibatının kopması halinde devreye girerek kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığını frenleyerek sabit tutan, mekanik bir tertibat.
− Hız regülâtörü
Asansör belli bir hıza ulaştığında tahrik tertibatını devre dışı bırakan ve gerektiğinde güvenlik tertibatını çalıştıran bir düzen.
− İskelet
Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığını taşıyan, askı halatlarına bağlantılı metal çerçeve. Bu iskelet kabin duvarlarının bir parçası da olabilir.
− Kabin
Asansörün insan ve/veya yükleri taşıyan bir parçası.
− Kabin bükülgen kablosu
Kabin ile sabit bir bağlantı noktası arasındaki esnek bir kablo.
− Karşı ağırlık
Sürtünme ile tahriki sağlayan bir kütle.
− Kaymalı güvenlik tertibatı
Kılavuz rayları etkileyerek frenleme etkisinin sürtünme ile gerçekleştiği, kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığında meydana gelen kuvvetlerin kabul edilebilir bir değerde sınırlandırılması için özel önlemlerin alındığı bir güvenlik tertibatı.
− Kılavuz raylar
Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığına kılavuzluk eden asansör kısımları.
− Kilit açılma bölgesi
Durak kapısı kilidinin açılmasına izin verilebilmesi için, kabin tabanının durak seviyesinin altında ve üstünde bulunması gereken bölge.
− Kullanıcı
Asansörden yararlanan kişi.
− Kullanılabilir kabin alanı
Döşemeden 1 m yükseklikte ölçülen (el pervazları hariç olmak üzere), asansörün çalışması sırasında yolcu ve yüklerin yararlanabileceği alan.
− Kuyu alt boşluğu
Kabinin gittiği en alt durak seviyesinin altındaki asansör kuyusu kısmı.
− Kuyu üst boşluğu
Kabinin gittiği en üst durak seviyesinin üstündeki asansör kuyusu kısmı.
− Lamine cam
2 veya daha fazla cam tabakasından her birinin plastik bir madde ile birleştirilmesiyle meydana gelen güvenlik camı.
− Makara dairesi
Tahrik makinasının bulunmadığı, ancak makaraların bulunduğu, hız regülâtörü ve elektrik tertibatının bulunabileceği oda.
− Makina dairesi
Makina veya makinaların ve/veya ilgili donanımın bulunduğu oda.
− Otomatik seviyeleme
Asansör durduktan sonra, yükleme ve boşaltma sırasında gerekirse birbirini takip eden hareketlerle durma seviyesinin ayarlanması.
− Regülatör halatı
Askı tertibatının kopması durumunda güvenlik tertibatını çalıştırmak için kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığına bağlanan yardımcı halat.
− Seviyeleme
Durak seviyesinde durma hassasiyetini iyileştiren bir sistem.
− Sürtünme tahrikli asansör
Tahrik sistemi askı halatlarıyla tahrik kasnağı kanalları arasındaki sürtünme kuvvetine dayanan asansör.
− Tahrik makinası
Motor dahil olmak üzere, asansörün hareket etmesini ve durmasını sağlayan makina.
− Tamburlu asansör, zincirli asansör
Zincirli asansör, sürtünme dışı yollarla tahrik edilen, zincir veya halatla asılı asansör.
− Tampon
Hidrolik veya yaylarla (veya benzeri tertibatla) frenlemeyi sağlayan, hareket yolu sonundaki esnek bir
durdurucu engel.
− Yolcu
Asansör ile taşınan herhangi bir şahıs.
− Yük asansörü
Genellikle insan refakatinde yük taşınması için öngörülen asansör.